Home / Từ vựng tiếng Nhật / Tổng hợp 120 cặp Tự Động Từ và Tha Động Từ trong tiếng Nhật

Tổng hợp 120 cặp Tự Động Từ và Tha Động Từ trong tiếng Nhật

Tổng hợp 120 cặp Tự Động Từ và Tha Động Từ trong tiếng Nhật
Tổng hợp 120 cặp Tự Động Từ và Tha Động Từ nhất định phải nhớ.

Xem thêm:
70 Cặp Tự Động Từ và Tha Động Từ trong tiếng Nhật
6 Trợ từ diễn tả điều kiện/giả định trong tiếng Nhật