Home / Giao tiếp tiếng Nhật / Cách nói mở đầu trong tiếng Nhật

Cách nói mở đầu trong tiếng Nhật

Cách nói mở đầu trong tiếng Nhật
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về, những cấu giao tiếp mở đâu khi muốn nói chuyện trong tiếng Nhật.
Tất nhiều cách nói “Mào đầu”của người Nhật dùng trong giao tiếp.

Xem thêm:
135 Mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật cơ bản
Mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật tại ngân hàng