Home / Từ vựng N2 / Danh Động Từ N2 và bài tập liên quan

Danh Động Từ N2 và bài tập liên quan

Danh Động Từ N2 và bài tập liên quan
Trong bài này chúng ta sẻ học về Danh Động Từ N2, ví dụ sử dụng danh động từ và bài tập liên quan đến danh động từ (Có đáp án)

Download: PDF

Xem thêm:
Tài liệu luyện thi JLPT N2 phần từ vựng (Có đáp án)
100 Câu điền sao N3, N2 đã từng xuất hiện trong đề thi JLPT