Home / Kanji N4 / FlashCard Kanji N4 PDF

FlashCard Kanji N4 PDF

FlashCard Kanji N4
FlashCard Kanji N4 bao gồm 180 Hán tự ở cấp độ N4. Sách khá đẹp được trình bày rõ ràng thích hợp để in ra học thuộc Hán tự.
Cảm ơn Chủ biên: Aho -Đinh Thị Nghĩa đã chia sẻ.

Download tài liệu: PDF