Home / Luyện nghe N4 / Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 10

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 10

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 10
Cùng học luyện nghe tiếng Nhật.

(1) 電話(社内)… 「電波が悪いので…」 Điện thoại (nội bộ công ty) …”Vì sóng điện thoại kém”

script

(2) 電話(社内)… 「出社は…」 Điện thoại (nội bộ công ty) …”Đến công ty lúc…”

script