Home / Luyện nghe N4 / Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 11

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 11

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 11
Cùng học luyện nghe tiếng Nhật.

(1) 残業(ざんぎょう): Làm thêm

script

(2) 留守電(るすでん): Máy điện thoại trả lời tự động

script

(3) キャンセル: Hủy đặt chỗ

script