Home / Luyện thi JLPT N4 / Luyện Đọc Hiểu N4, N3 – Bài 6

Luyện Đọc Hiểu N4, N3 – Bài 6

Luyện Đọc Hiểu N4, N3 – Bài 6
Luyện dịch các bài Đọc Hiểu tiếng Nhật N4, N3

初めてお便りいたします。私は、先日落とした運転免許証を送っていただいた野川です。ご親切に郵便にてお送りくださり、本当にありがとうございました。実は、落として3日ほどだった昨日の朝、免許証がないことに気がついて、あわてて交番に届けようとしていたところ、中山様からお手紙と一緒に免許証を受け取りました。うかがって、お礼を申し上げなければならないところですが、お手紙にて失礼させていただきます。
なお、わずかですが、お礼として図書券を同封いたします。お好きな本でも買っていただければ幸いです。

質問
これは何についてのお礼の手紙か。
1.図書券を買って送ってくれたこと
2.好きな本を買って、送ってくれたこと
3.運転免許証を交番に届けてくれたこと
4.拾った運転免許証を送ってくれたこと

Từ vựng:

便り (たより) : Thư, âm tín, tin tức
免許証 (めんきょしょう) : Giấy phép
図書券 (としょけん ) : Phiếu mua sách
同封 (どうふう) : Gửi kèm theo
郵便 (ゆうびん) : Dịch vụ chuyển phát

Dịch:
Lần đầu tiên gửi thư cho bạn. Mình là Nogawa, người hôm trước đã đánh rơi giấy phép lái xe và được bạn gửi trả lại cho. Mình viết thư này vì muốn được gửi lời cảm ơn chân thành tới sự tử tế của bạn. Thực ra khoảng 3 ngày sau khi đánh rơi, tức là buổi sang hôm qua, mình mói nhận ra là đã làm mất giấy phép lái xe, vừa lúc vội vàng định đi báo cảnh sát thì nhận được thư cùng bằng lái xe từ bạn Nakayama. Lẽ ra phải đến thăm và nói lời cảm ơn, vậy mà chỉ gửi được như thế này, mình thật thất lễ quá.
Ngoài ra, mình đã đính kèm trong thư một phiếu mua sách, dù chỉ nhỏ thôi nhưng bạn hãy xem nó như lời cảm ơn của mình. Mình hy vọng bạn có thê mua được cuốn sách mà bạn thích.

Lá thư này được viết để cảm ơn về vấn đề gì?
1. Vì việc đã mua phiếu giảm giá sách và gửi cho người viết.
2. Vì việc đã mua cuốn sách yêu thích và gửi cho người viét.
3. Vì việc đã gửi giấy phép lái xe đến đồn cảnh sát cho người viết.
4. Vì việc đã nhặt được giấy phép lái xe và gửi cho người viết.

Căn cứ vào câu
「私は、先日落とした運転免許証を送っていただいた野川です。ご親切に郵便にてお送りくださり、本当にありがとうございました。」
Mình là Nogawa, người hôm trước đã đánh rơi giấy phép lái xe và được bạn gửi trả lại cho. Mình viết thư này vì muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến sự tử tế của bạn.