Home / JLPT N4 / Script Phần Nghe JLPT N4 T12/2023 có đáp án

Script Phần Nghe JLPT N4 T12/2023 có đáp án

Script Phần Nghe JLPT N4 T12/2023 có đáp án
Đáp án – mondai 1 ( 21322414 )
mondai 2 ( 2241332 )
mondai 3 ( 23131 )
mondai 4 ( 23211213 )

Xem thêm: Đáp án và Đề thi chính thức JLPT N4 Tháng 12/2023