Home / Học tiếng Nhật / Từ nối tiếng Nhật nhất định phải biết

Từ nối tiếng Nhật nhất định phải biết

Từ nối trong tiếng Nhật

Trong bài này chúng ta sẻ cùng học về, những từ nối trong tiếng Nhật mà bạn nhất định phải biết trong quá trình học tiếng Nhật.

 

1. Quan hệ giải thích
Biểu thị vế trước là nguyên nhân, lý do dẫn đến kết quả, kết luận đằng sau.

なぜなら : Bởi vì là, nếu nói do sao thì
というのは : Cái gọi là
だって : Vì, chả là

2. Quan hệ bổ sung
Bổ sung, trình bày cho sự việc Ở phía trưỚC.

ただし : Tuy nhiên, nhưng
もっとも : Mặc dù, nhưng
なお : Vẫn còn, vẫn thế, ngoài ra

3. Nói cách khác
Nói cách khác, thay đổi cách nói với sự việc ở phía trước.

つもり : Tóm lại, nói chung là
すなわち : Có nghĩa là
ようするに : Tóm lại là, chung quy lại

4. Quan hệ so sánh
So sánh sự việc phía sau với sự việc phía trước.

いっぽう : Mặt khác, ngày càng
ぎゃくに : Ngược lại
はんたいに : Trái lại

5. Chuyển đổi chủ đề
Thay đổi đề tài, tình huống, sự việc so sánh phía trước.

では : Thế thì, thế là
さて : Nào…và bây giờ
それでも : Sau đó, vậy thì
ところで : Thế Còn, có điều là
そもそも : Trước tiên
ときに : Đôi lúc, có điều

6. Quan hệ song song
Trình bày sự việc trước sau một cách ngang hàng, song song.

また : Ngoài ra, bên cạnh đó
および : Và, với, cùng với
ならびに : Và, cũng như

7. Quan hệ nghịch
Biểu thị kết quả trái ngược với kết quả được dự đoán từ vế trước.

しかし : Nhưng, tuy nhiên
ただし : Nhưng mà
だけど : Tuy nhiên, tuy thế
ところが : Dù sao thì, thế thì
けれども : Nhưng, tuy nhiên
それでも : Nhưng…vẫn

8. Quan hệ lựa chọn
Lựa chọn sự việc ở phía trước hoặc phía sau.

または : Hoặc, hoặc là, nếu không thì
それとも : Hoặc, hay, hoặc là
もしくは : Hoặc là, hay là

9. Quan hệ thuận
Vế trước là nguyên nhân lý do dẫn đến kết quả, kết luận đằng sau.

それで : Cho nên, bởi thế mà
それでは : Bởi thế, cho nên
それなら : Sau đó vậy thì
それだから : Vì thế, cho nên
ですから : Nếu như thế thì
そうすると : Nếu nói như thế

10. Quan hệ thêm vào
Thêm một sự việc vế sau vào sự việc vế trước.

そして : Và
そのうえ : Hơn nữa, vả lại
しかも: Hơn nữa
おまけに : Hơn nữa, thêm đó
それに : Bên cạnh đó
それから : Sau đó, từ sau đó