Home / Từ vựng N2 / Từ vựng MimiKara Oboeru N2 – Unit 9

Từ vựng MimiKara Oboeru N2 – Unit 9

Từ vựng MimiKara Oboeru N2 – Unit 9

Từ vựng tiếng Nhật N2

No. Katakana Romaji Meaning
791 インテリア Interia nội thất, trang trí
792 コーナー  koonaa góc, phần
793 カウンター  kauntaa quầy tính tiền, bar
794 スペース supeesu khoảng trống, phòng
795 オープン oopun mở, mở cửa
796 センター sentaa trung tâm, ở giữa
797 カルチャー  karuchaa văn hóa
798 ブーム buumu bùng nổ
799 インフォメーション  infomeeshon thông tin
800 キャッチ kyacchi bắt lấy
801 メディア media truyền thông
802 コメント komento bình luận
803 コラム koramu cột
804 エピソード episoodo tập, chuyện vặt
805 アリバイ  aribai ngoại phạm
806 シリーズ shiriizu loạt, chuỗi
807 ポイント Pointo điểm
808 キー  kai chìa khóa
809 マスター masutaa bậc thầy, giỏi
810 ビジネス bijinesu kinh doanh
811 キャリア kyaria nghề nghiệp, vận chuyển
812 ベテラン  beteran chuyên gia, có kinh nghiệm
813 フリー furii tự do, độc thân, làm tự do
814 エコノミー ekonomii nền kinh tế
815 キャッシュ  kyasshu tiền mặt
816 インフレ infure lạm phát
817 デモ demo cuộc biểu tình, thuyết minh
818 メーカー meekaa nhà chế tạo, nhà sản xuất, nghệ sĩ
819 システム shisutemu hệ thống
820 ケース keesu trường hợp
821 パターン pataan mẫu
822 プラン puran kế hoạch
823 トラブル toraburu rắc rối
824 エラー eraa lỗi
825 クレーム  kureemu phàn nàn, khiếu nại
826 キャンセル  kyanseru hủy bỏ
827 ストップ sutoppu dừng lại
828 カット  katto cắt bớt, giảm bớt
829 カバー kabaa bao bọc, che
830 リハビリ  rihabiri sự phục hồi
831 プレッシャー  puresshaa sức ép
832 カウンセリング kaunseringu tư vấn
833 キャラクター kyarakutaa nhân cách, tính cách
834 ユニークな Yunīku na độc nhất
835 ルーズな Rūzu na luộm thuộm, không đúng giờ
836 ロマンチックな Romanchikkuna lãng mạn
837 センス  sensu giác quan, cảm nhận
838 エコロジー  ekorojii sinh thái học
839 ダム damu đê
840 コンクリート konkuriito bê tông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *