Home / Từ vựng N2 / Từ vựng Speed Master Goi N2 – Bài 29

Từ vựng Speed Master Goi N2 – Bài 29

Từ vựng Speed Master Goi N2 – Bài 29

TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスター N2

Bài 29: Vị trí, Vai trò

No. Kanji Hiragana/ Katakana Romaji Meaning
1 立場 たちば  tachiba Vị trí
2  i vị trí
3 役割 やくわり yakuwari Vai trò
4 担当 たんとう  tantou phụ trách
5 担当者 たんとうしゃ  tantousha người phụ trách
6 係員 かかりいん  kakariin người phụ trách; người phục vụ
7 責任 せきにん  sekinin trách nhiệm
8 責任者 せきにんしゃ  sekininsha người chịu trách nhiệm
9 代理 だいり  dairi đại lý, đại diện
10 議長 ぎちょう  gichou chủ tịch
11 当番 とうばん  touban đang làm nhiệm vụ
12 役目 やくめ  yakume vai trò
13 役員 やくいん  yakuin người có chức quyền
14 日程 にってい  nittei   lịch trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *