Home / Từ vựng N2 / Tổng hợp Tính từ N2 thường dùng

Tổng hợp Tính từ N2 thường dùng

Tổng hợp Tính từ N2 thường dùng
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những tính từ N2 thường xuất hiện trong JLPT, hay sử dụng hàng ngày.

.