Home / Minna no Nihongo

Minna no Nihongo

Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 50

Học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản theo giáo trình Minna No Nihongo I. Giáo trình Minna No Nihongo I là giá trình học tiếng Nhật cơ bản nhất cho N5, N4. Khiêm nhường ngữ tiếng Nhật là 謙譲語 (けんじょうご) Khiêm nhường ngữ là cách nói khiêm tốn, nhún nhường …

Read More »

Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 49

Học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản theo giáo trình Minna No Nihongo I. Giáo trình Minna No Nihongo I là giá trình học tiếng Nhật cơ bản nhất cho N5, N4. KHÁI QUÁT VỀ KÍNH NGỮ TRONG TIẾNG NHẬT 1. Kính ngữ Kính ngữ gồm 1 hệ thống các …

Read More »

Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 48

Học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản theo giáo trình Minna No Nihongo I. Giáo trình Minna No Nihongo I là giá trình học tiếng Nhật cơ bản nhất cho N5, N4. 「使役文」 Thể sai khiến (Dạng động từ diễn đạt mệnh lệnh, yêu cầu) 1. Cách chia động từ …

Read More »

Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 47

Học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản theo giáo trình Minna No Nihongo I. Giáo trình Minna No Nihongo I là giá trình học tiếng Nhật cơ bản nhất cho N5, N4. 1.  Thể thông thường + そうです。(cách diễn đạt khi muốn truyền đạt thông tin -> nghe nói) Ý nghĩa: …

Read More »

Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 46

Học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản theo giáo trình Minna No Nihongo I. Giáo trình Minna No Nihongo I là giá trình học tiếng Nhật cơ bản nhất cho N5, N4. 1.  ~ところです (các mẫu câu với cụm từ ところです) Trước đây, ở bài 8 ta đã học từ …

Read More »

Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 45

Học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản theo giáo trình Minna No Nihongo I. Giáo trình Minna No Nihongo I là giá trình học tiếng Nhật cơ bản nhất cho N5, N4. 1. Vた/Vない/ Aい/ Aな/ Nの + 場合は Vた Vない Aい Aな Nの + 場合は、~ (Cách diễn đạt giả định) …

Read More »

Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 44

Học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản theo giáo trình Minna No Nihongo I. Giáo trình Minna No Nihongo I là giá trình học tiếng Nhật cơ bản nhất cho N5, N4. Cách tạo từ mới có nghĩa rộng hơn so với nghĩa của từ gốc 1. V、A、Na + すぎます …

Read More »

Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 43

Học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản theo giáo trình Minna No Nihongo I. Giáo trình Minna No Nihongo I là giá trình học tiếng Nhật cơ bản nhất cho N5, N4. 1. Vそうです (Diễn đạt sự suy đoán về tình trạng ngay trước khi có sự thay đổi) Ý …

Read More »

Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 42

Học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản theo giáo trình Minna No Nihongo I. Giáo trình Minna No Nihongo I là giá trình học tiếng Nhật cơ bản nhất cho N5, N4. 1. ~ために、(cách thể hiện mục đích) Ý nghĩa: Để Cách dùng: Đây là mẫu câu biểu hiện mục đích. …

Read More »

Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 41

Học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản theo giáo trình Minna No Nihongo I. Giáo trình Minna No Nihongo I là giá trình học tiếng Nhật cơ bản nhất cho N5, N4. Ở bài 7 và bài 24, chúng ta đã học về các biểu hiện cho và nhận đồ …

Read More »