Home / Trợ từ tiếng Nhật

Trợ từ tiếng Nhật

Cùng học về những trợ từ trong tiếng Nhật và cách sử dụng các trợ từ tiếng Nhật.

Trợ từ に trong ý nghĩa chỉ thời gian

Trợ từ に trong ý nghĩa chỉ thời gian Ý nghĩa của trợ từ tiếng Nhật rất phong phú. Nếu đề cập đến trợ từ NI (に), thì trợ từ này có khả năng diễn tả đến 20 ý nghĩa ngữ pháp khác nhau trong tiếng Nhật, tuy nhiên trong …

Read More »

10 Loại trợ từ chỉ thời gian trong tiếng Nhật

10 Loại trợ từ chỉ thời gian trong tiếng Nhật Ở đây mình nhấn mạnh một điều trước, loạt bài này phân loại trợ từ theo chức năng, nên có một số trợ từ sẽ thể hiện nhiều chức năng/ý nghĩa hơn nhưng mình sẽ không đề cập đến, mà …

Read More »

7 Trợ từ tiếng Nhật thể hiện ý nghĩa hạn định

7 Trợ từ tiếng Nhật thể hiện ý nghĩa hạn định Những ý nghĩa như là “chỉ, chỉ có” được thể hiện qua một loạt các trợ từ tiếng Nhật mà bạn sẽ được đọc qua trong bài viết sau. Những trợ từ này phần nào cũng ảnh hưởng đến …

Read More »

7 Trợ từ tiếng Nhật mang ý nghĩa về lượng

7 Trợ từ tiếng Nhật mang ý nghĩa về lượng 1. くらい hay ぐらい (kurai, gurai) く ら い hay ぐ ら い (kurai, gurai) diễn ra một số lượng xấp xỉ hay ước chừng, dịch ra tiếng việt có thể dịch là “khoảng”, “chừng”… くらい hay ぐらい cũng cùng …

Read More »

6 Trợ từ tiếng Nhật thể hiện ý nghĩa liệt kê

6 Trợ từ tiếng Nhật thể hiện ý nghĩa liệt kê Khi bạn muốn thể hiện nhiều hành động, tính chất, sự vật sự việc nào đó theo hình thức liệt kê, thì một số trợ từ tiếng Nhật trong bài này sẽ giúp bạn. Tuy nhiên, có nhiều loại …

Read More »