Home / Trợ từ tiếng Nhật / Cách dùng trợ từ で trong tiếng Nhật

Cách dùng trợ từ で trong tiếng Nhật

Cách dùng trợ từ で trong tiếng Nhật

1. Chỉ nơi diễn ra hành động:

* Nơi chốn cụ thể.

大学で日本語を勉強する。
Học tiếng Nhật ở trường đại học.

* Nơi chốn trừu tượng.

会議で意見を述べる。
Trình bày ý kiến ở cuộc họp.

2. Chỉ phương tiện, cách thức, phương pháp được sử dụng:

自転車で行きます。
Đi bằng xe đạp.

はしで食べます。
Ăn bằng đũa.

3. Chỉ nguyên nhân, lý do:

病気で学校へ行きません。
Vì bệnh nên không đi đến trường.

4. Chỉ vật liệu, nguyên liệu được sử dụng:

このいすは木でできている。
Cái ghế này được làm bằng gỗ.

5. Chỉ chủ thể của hành động:

* Trường hợp là cá nhân

一人で映画を見ました。
Anh ta xem phim một mình.

* Trường hợp là một nhóm.

クリス全員で、カラオケに行きます。
Tất cả lớp đi hát Karaoke.