Home / Từ vựng N3 / Katakana đồng nghĩa có trong JLPT N3 – N1

Katakana đồng nghĩa có trong JLPT N3 – N1

Katakana đồng nghĩa có trong JLPT N3 – N1
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những, KATAKANA đồng nghĩa xuất hiện nhiều trong JLPT N3, N2, N1

Xem thêm:
Cặp từ tiếng Nhật trái nghĩa hay thường hiện trong JLPT N3, N2
Tổng hợp 300 Động từ N3 phải nhớ – Phần 1