Home / Từ vựng tiếng Nhật / Từ tượng hình và từ tượng thanh trong tiếng Nhật

Từ tượng hình và từ tượng thanh trong tiếng Nhật

Từ tượng hình và từ tượng thanh trong tiếng Nhật
Trong bài này chúng ra sẽ cùng học về các từ tượng Hinh, từ tượng Thanh trong tiếng Nhật và có ví dụ đi kèm.

Xem thêm:
Từ tượng thanh, tượng hình tiếng Nhật: Trạng thái của vật
Từ tượng thanh, tượng hình tiếng Nhật: Cảm giác, cảm xúc con người