Home / Từ vựng N1 / Từ vựng N1 trong giáo trình Nihongo Power Drill N1 Moji Goi

Từ vựng N1 trong giáo trình Nihongo Power Drill N1 Moji Goi

Từ vựng N1 trong giáo trình Nihongo Power Drill N1 Moji Goi
Cùng học 30 bài từ vựng tiếng Nhật N1 có trong giáo trình 日本語パワードリル N1 文字 語彙.
Đây là những từ vững N1 thường có trong đề thi JLPT N1.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.

Download : PDF